sAkshAt-paraSivAmogha-darSanAya namo nama:

Few rare pictures of Sri Maha Periyava … And the 28th Ashtotram on Him seems so apt when we see Him in these pictures.Please Click on the pictures to enlarge.

Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara

28th ashtotram


Periyava Rudraksham

sAkshAt-paraSivAmogha-darSanAya namo nama:

photo 3

{ 1 Comment }

Leave a Comment