ஒரே நாளில் வெறும் பேப்பராப் போய்டும்ப்பா – ஸ்ரீ சிவன் சார்

சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள் (A series of experiences with Sri Sivan SAR) துளி - 8 ஸத்குரு ஸ்ரீசிவன் ஸார் 1992ம் வருஷம்.. ஆரூரனிடம் (Auditor Ganapathy Subramanian) சொன்னது... " இது மாதிரி Read More

எல்லாம் அறிந்த அமைதியே போற்றி !

எல்லாம் அறிந்த அமைதியே போற்றி ! முந்தி என்ன, பிந்தி என்ன என்று தெரியாமல் கஷ்டம் வருகிற சமயத்தை மட்டும் பார்க்கிறோம். அம்பாளுக்குக் கருணை இருந்தால் ஏன் கஷ்டம் வருகிறது என்று கேள்வி போடுகிறோம். முந்தி Read More

கொடுத்து வைத்த கை!

கைகாள் கூப்பித்தொழீர் - கடி மாமலர் தூவிநின்று பைவாய்ப் பாம்பரை யார்த்த பரமனைக் கைகாள் கூப்பித்தொழீர் - அப்பர் சுவாமி தேவாரம் : அங்க மாலை Meaning: கைகளே! மணங்கமழும் சிறந்த மலர்களைச் Read More