பாதக மலம் அகற்றும் பாத கமலமே போற்றி!

பாதக மலம் அகற்றும் பாத கமலத்தை தழுவும் நீ யார்? யாராக இருந்தால் என்ன? புனிதரின் பாதம் பட்டதால் நீ புண்ணிய பாகிரதியே ஆவாய்!

நீ புனிதம் அடைந்து விட்டாய்; நாங்கள் புனிதம் அடைவது எப்போதோ?

_20160821_104737

பாதக மலம் அகற்றும் பாத கமலமே போற்றி!

{ 2 Comments }

  1. RA CHANDIRAMOULISWARA says

    Second word not so pleasant to read. Why not it be “padhagam yavaiyum neekkum” padha kamalam??

Leave a Comment