பாக்யசாலிகளால் அறிந்து தரிசிக்கப்படுபவர் துறவி

பாக்யசாலிகளால் அறிந்து தரிசிக்கப்படுபவர் துறவி
Bhaagiyasaaligalaal Arindhu Darisikapadubavar Thuravi

There are many Sri Sivan SAR devotees who are truly Bhaagiyasaaligal to have known HIM. Yet, many of them had (have) a least comprehension of Who HE really is! Here is Sri Sukumar who is one of kind Bhaagiyasaali.

Wonder why?

He neither knew Sri SAR nor did he have any comprehension of HIM. Sri Sukumar had the darshan of Sri SAR , just before a week or so before Sri SAR’s Siddhi. Here is a very small video of Sri Sukumar…


Sri Sivan SAR Aradhana is on March 25th 2016. Come, Participate, Seek HIS blessings…

SST Sar Aradhanai 2016


{ 2 Comments }

  1. Pattabiraman.N says

    Really a blessed soul to to have had the Darshan of Sri Sivan SAR and that too just a few days before SAR’s Maha Samadhi.

    Thanks for sharing.
    Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara

Leave a Comment