தந்தது உன் தன்னை ; கொண்டது என் தன்னை

Thanks to Sri Mahesh Vinayakram for sharing “தந்தது உன் தன்னை; கொண்டது என் தன்னை” – verses from Thiruvachagam attributing to our Prathyaksha Parameswarar – Sri MahaPeriyava.


மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் – கோயில் திருப்பதிகம் – எட்டாம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

தந்தது உன் தன்னை; கொண்டது என் தன்னை;
சங்கரா ஆர் கொலோ சதுரர்?
அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
யாது நீ பெற்றதொன்று என்பால்?
சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம் பெருமான்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே!
எந்தையே ஈசா உடலிடம் கொண்டாய்!
யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைம்மாறே.

திருச்சிற்றம்பலம்


Sri Mahesh Vinayakram is son of Padmasri Vikku Vinaykaram. Their devotion towards Sri MahaPeriyava needs no special introduction. Here is a flashback of experience with MahaPeriyava by Vikku mama. Thanks to Karthik for doing the english subtitles for this video.


{ 5 Comments }

 1. says

  Let us remember him always and go in the right path and let us be protected from any deviations. Let the Maha Periyava bless us all for ever, let us lead a peaceful and contented life in this world and leave this world peacefully and reach the lotus feet of his holiness.
  Maha Prabhu Charanam Ayya
  Shri Sankaram Potri
  charanam, charanam, charanam ayya

 2. S.Mohana Raman says

  I enjoyed with thrilled satisfaction and gratitude the above video depicting Padmasri Vinayakram’s
  Experiences with Maha Periyava and Pradosham Maamaa.
  My congrats to Shri Kartikeyan for his wonderful involvement in supplying English subtitles.
  Affly.,
  S.Mohana Raman

 3. NK says

  தந்ததுன் தன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
  சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
  அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
  யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
  சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்
  திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
  எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
  யான் இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே.

  What Thou hast GIVEN is THEE; and what hast gained is ME:
  O Cankara, who is the knowing one?
  I have obtained the rapturous bliss that knows no end;
  yet now, what one thing hast Thou gained from me?
  Our Peruman, Who for Thy shrine hast ta’en my thought!
  Civan, Who dwell’st in Perun-turrai’s courts!
  My Father, and my Master! Thou hast made this frame
  Thine home; for this I know no meet return!

  எனது சித்தத்தையே, திருக்கோயிலாகக் கொண்டு எழுந்தருளிய எம் தலைவனே! திருப்பெருந்துறையில் வீற்றிருக்கும் பெருமானே! எம் தந்தையே! ஈசனே! எனது உடலை இடமாகக் கொண்டவனே! சங்கரனே! எனக்கு நீ கொடுத்தது உன்னை; அதற்கு ஈடாக என்னை நீ ஏற்றுக் கொண்டாய்; யான் முடிவு இல்லாத பேரின்பத்தை அடைந்தேன். ஆயினும் நீ என்பால் பெற்றது என்ன? ஒன்றும் இல்லை. இக்கொள்ளல் கொடுத்தல்களைச் செய்த நம் இருவரில் திறமையுடையவர் யார்? இவ்வுதவிக்கு நான் ஒரு கைம்மாறும் செய்ய முடியாதவனாயினேன்.

 4. M.Narayanan says

  God Wants nothing from us and Gives us everything. We, totally helpless creatures, cannot repay Him anything. If like what Bhagavan Adi Sankara says, we give Him our mind, making it fit for Him to stay by maintaining purityin thought, word and deed, we will be Blessed by His KaruNai! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

Leave a Comment