சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள் : துளிகள் சங்கமம்

சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள்
(A series of experiences with Sri Sivan SAR)

ssst

துளிகள் சங்கமம்

இரண்டல்ல, ஒன்றே!

சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள் சங்கமம்

Periyava And SAR are ONE!

Complete Series of Siva Saagarathil Sila Alaigal can be viewed by clicking here.


Sri Sivan SAR Jayanthi Mahotsavam
Sunday, September 25th 2016

sst-sar-jayanthi-2016-final


{ 7 Comments }

 1. nk says

  புகழ்மின் தொழுமின் பூப்புனைமின்
  புயங்கன் தாளே புந்திவைத்திட்
  டிகழ்மின் எல்லா அல்லலையும்
  இனியோர் இடையூ றடையாமே
  திகழுஞ் சீரார் சிவபுரத்துச்
  சென்று சிவன்தாள் வணங்கிநாம்
  நிகழும் அடியார் முன்சென்று
  நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே.

  நாம் இனிமேல் ஒரு துன்பம் வந்து சேராவண்ணம் விளங்குகின்ற சிறப்பமைந்த சிவபுரத்துக்குப் போய், சிவபெருமான் திருவடியை வணங்கி அங்கே வாழும் அடியார் முன்னே சென்று மனம் உருகி நிற்போம்; அதற்குப் பாம்பணிந்த பெருமான் திருவடியைப் புகழுங்கள்; வணங்குங்கள். அவைகளுக்கு மலர் சூட்டுங்கள்; அவற்றையே நினைவில் வைத்துக் கொண்டு பிற எல்லாத் துன்பங்களையும் இகழுங்கள்.

 2. says

  Namaskaram Sivaraman Sir. My name is Harini from Columbus Ohio. I have been seeing all your video interviews for past 3 years. I have got answers to many questions in a timely manner. Its an invaluable service. I have spoken to Aarthi few times and met them. Thank you very much. Looking forward for an opportunity to meet you and speak to you. Namaskaram.

  Recently the short experiences with Sri Sivan Sar is simply fascinating. I listen to them repeatedly in office and at night daily.looking forward to learn more about Sar. Is there any way i can download yeni padigalil mandhargal or any other books? English version is more helpful. Please suggest.

  • says

   Dear Harini, please visit srisivansir.com that has Yenipadigalil Mandhargal translated into English. Sir’s book is a reliable source to learn of His teachings. I would also suggest you order or obtain a hard copy of the book in Tamil, as Sir Himself has said whatever He is, is His book. Several online stores such as Giri Trading’s website can help you in this regard.

   Pranams,
   A Sir devotee.

 3. M.Narayanan says

  Much Blessed to hear this Sangamam! Maha Periyava ThiruvadigaLe CharaNam! Sivan sar ThiruvadigaLe CharaNam! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

Leave a Comment