காலடி உதித்தவன் …

siva-sankara-periyava

தாவடி ஒட்டும் மாலடி மருகன் – கை
வேலடி கொண்ட நம்
வேளடி பெற்றவன் – அந்த
ஆலடிச் சிவன் – அவன்
காலடி உதித்தவன் – அத்
தாளடி பணிந்தே – நற்
சேவடி துதிப்போம்.
(காலடி உதித்தவன் = காலடி – உதி – தவன்)

– ஈரோடு நாகராஜன்


A short audio By Sri Erode Nagarajan narrating an incident about our MD – “Mouna Dakshinamurthy” Periyava :

“Mouna Dakshinamurthy” Periyava By Sri Erode Nagarajan by Mahaperiyava Puranam on Mixcloud


{ 1 Comment }

  1. M.Narayanan says

    Sri Erode Nagarajan has described the genesis of the great song with great devotion and fervour. Much Blessed to be able to listen to this! Thanks for sharing! Maha Periyava ThiruvadigaLe CharaNam! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

Leave a Comment