உமேஷ் பென்சிலில் உமாச்சி தர்பார் …

உமேஷ் சதாசிவம் படைப்பில் மஹா பெரியவா, புது பெரியவா, பால பெரியவா மற்றும் அணுக்க தொண்டர்கள்…

48 Mahaperiyava Periyavas and Sishyaas 05092015

Picture Courtesy: Special thanks to Umesh Sadasivam for sharing his magnificient artwork…


{ 9 Comments }

  1. T.S.Muralikrishnan says

    Super Picture of Our Maha Periyavaal with all his immediate attendents. Pala Kodi Pranams. We Pray Our Maha Periyavaal to bless Chi Umesh Sadhasivan Poorna Aaroguam,Aiswaryam,Many more useful years in this world . Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara. Periyavaas Blessings are all with him. in brim.

  2. M.Narayanan says

    Great work! Can a legend picture giving the names of the Anukkath ThoNdars be published? Some are known, some are not. Hara Hara Shankara. Jaya Jaya Shankara!

Leave a Comment