ஆதி சங்கரரும் நானே ; நீயே தான் நான் …

Here are some incidents where Maha Periyava has expressed subtly : “ADI SANKARARUM NAANE & NEEYETHAAN NAAN”…

1

2

3

4

Courtesy: http://mahaperiyavaa.wordpress.com/2013/10/18/adi-sankararum-naane-neeyethaan-naan/

{ 4 Comments }

  1. Balasubramanian NR says

    An eloquent material drawing one’s attention producing mental
    satisfaction. Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara

    Balasubramanian NR

  2. Partha says

    All came from one to become one. We need Periyava to remaind us. A very good posting. Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara

Leave a Comment